Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest organizacją społeczną o charakterze fachowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej. Jest organizacją ponad podziałami środowiskowymi i należą do niej bibliotekarze różnych specjalności, niezależnie od usytuowania biblioteki w strukturze resortowej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałej w 1915 r. w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. W 1917 r. członkowie Komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich. Datę tę uznajemy za początek funkcjonowania stowarzyszenia.

Z dniem 1 marca 2005 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Celem Stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, a w szczególności:

  1. czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  2. dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  3. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
  4. rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,
  5. integracja środowiska zawodowego,
  6. podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
  7. kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

Okręg Podlaski SBP działalność realizuje się poprzez:

  • integrację środowiska bibliotekarzy (organizację wycieczek, spotkań środowiskowych, Dni Bibliotekarza, udział w jubileuszach bibliotek, bibliotekarzy, wyróżnianie i uhonorowanie bibliotekarzy poprzez typowanie do nagród, odznaczeń, dbając o profesjonalną rangę bibliotekarzy);
  • inicjowanie i współorganizowanie form kształcenia i samokształcenia bibliotekarzy, sprzyjających rozwojowi i propagowaniu wiedzy i praktyki zawodowej;
  • współdziałanie z administracją samorządową w utrzymaniu sieci bibliotek.

W Okręgu Podlaskim funkcjonują trzy Oddziały: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Władze Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest co cztery lata. Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego oraz członków Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu wyłania ze swego grona Prezydium.

Dnia 19.06.2017 roku w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbyły się wybory SBP Okręgu Podlaskiego na kadencję 2017-2021. Przedstawiciele z całego województwa wybrali nowy skład Zarządu oraz dodatkowo reprezentantów z Podlasia na Krajowy Zjazd Delegatów do Warszawy.

Zarząd Okręgu Podlaskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencję 2017-2021

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
15-097 Białystok ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14A
Tel. 85 67-67-267 lub 85 67-67-665 fax 85 67-67-220
email: bpb@ksiaznicapodlaska.pl
www: http://www.ksiaznicapodlaska.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Białymstoku

15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
Adres do korespondencji: 15-472 Białystok ul. Ciepła 15
tel. 85 676-14-50
email: f3kp@ksiaznicapodlaska.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. E. Plater 33 A
sekretariat tel/fax 87 56-56-246
e-mail: bpsuwalki@wp.pl
www: http://www.bpsuwalki.prv.pl

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy w Łomży

18-400 Łomża, Podgórze, ul. Łomżyńska 30
tel/fax: 86 21-78-223
e-mail: bppodgorze@wp.pl
www: http://www.bpglomza.pl

Archiwum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Białystok