Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Aktualizacja dnia: 23.02.2015

bppb1

Na mocy porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego powołano w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego. Od kwietnia 2001 roku realizowane są zadania powołanej placówki, obejmujące m.in.:

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad siecią bibliotek publicznych powiatu białostockiego (w chwili obecnej funkcjonuje 31 bibliotek samorządowych - stan na 1 lutego 2015 roku)
 • organizowanie i doradztwo w zakresie organizacji bibliotek i usług bibliotecznych
 • doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych w ramach cyklicznych szkoleń oraz wyjazdów instruktażowych
 • nawiązywanie współpracy między bibliotekami różnych typów mające na celu wymianę doświadczeń (obejmujących np. biblioteki innych powiatów lub województw) oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi
 • stworzenie w obrębie sieci powiatowej systemu zaopatrzenia i obiegu szczególnych kategorii zbiorów, przeznaczonych dla użytkowników niepełnosprawnych oraz osób z utrudnionym dostępem do bibliotek
 • opracowywanie pomocy metodycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami bibliotek samorządowych
 • inspirowanie i organizowanie wszelkich form i metod działalności rozbudzających zainteresowania książką i rozwojem czytelnictwa
 • przygotowywanie materiałów sprawozdawczych i informacyjnych dotyczących sieci bibliotek
 • udział w analizach kompleksowych bibliotek wykonywanych na zlecenie władz samorządowych oraz Dyrekcji Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego
bppb1

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego obejmuje opieką merytoryczną 15 bibliotek gminnych i 16 filii, które zostały przedstawione na wykazie z lokalizacją w poszczególnych gminach:

 • Gmina Choroszcz
  1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Choroszczy
  2. Filia Biblioteczna w Barszczewie
  3. Filia Biblioteczna w Klepaczach
 • Gmina Czarna Białostocka
  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej
  2. Filia Biblioteczna w Czarnej Wsi Kościelnej
 • Gmina Dobrzyniewo Duże bppb1
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzyniewie Dużym
 • Gmina Gródek
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku
  2. Filia Biblioteczna w Załukach
 • Gmina Juchnowiec Kościelny
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym
  2. Filia Biblioteczna w Kleosinie
 • Gmina Łapy
  1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łapach
  2. Filia Biblioteczna w Daniłowie
  3. Filia Biblioteczna w Płonce Kościelnej
  4. Filia Biblioteczna w Uhowie
 • Gmina Michałowo bppb1
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Michałowie
  2. Filia Biblioteczna w Bondarach
  3. Filia Biblioteczna w Szymkach
 • Gmina Poświętne
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem
 • Gmina Supraśl
  1. Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna w Supraślu
  2. Filia Biblioteczna w Ogrodniczkach
  3. Filia Biblioteczna w Sobolewie
 • Gmina Suraż bppb1
  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu
 • Gmina Turośń Kościelna
  1. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna w Turośni Kościelnej
  2. Filia Biblioteczna w Turośni Dolnej
 • Gmina Tykocin
  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie im. Zygmunta Glogera
 • Gmina Wasilków
  1. Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie
  2. Filia Biblioteczna w Studziankach
 • Gmina Zabłudów bppb1
  1. Miejska Biblioteka w Zabłudowie
  2. Filia Biblioteczna w Rafałówce
  3. Filia Biblioteczna w Rybołach
 • Gmina Zawady
  1. Biblioteka Publiczna Gminy Zawady

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Biblioteki. WEJŚCIE


Informator o bibliotekach publicznych powiatu białostockiego – 2018 rok

Aktualizacja dnia: 12.03.2018

W wykazie bibliotek publicznych uwzględniono również Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego oraz jej agendę Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego (nie występują w ciągu numerycznym placówek).

Dane zamieszczone w publikacji przedstawiają stan na dzień 1 marca 2018 roku. Uzupełnione są o zaistniałe zmiany (nazewnictwa bibliotek, adresy e-mail, strony www, godziny pracy placówek, wykaz osób do kontaktu w sprawach bibliotecznych). Znajdują się w niej informacje o 31 bibliotekach terenowych w układzie alfabetycznym wg/gmin. Głównym źródłem prezentowanych danych były sprawozdania statystyczne, analizy opisowe oraz odpowiedzi pozyskane drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną od poszczególnych bibliotek gminnych.

Informator adresowany jest do pracowników bibliotek oraz użytkowników korzystających ze zbiorów i usług prezentowanych placówek. Przedstawione godziny pracy bibliotek są godzinami udostępniania zbiorów użytkownikom.

Wykaz obejmuje:
 • nazwę gminy, w której zlokalizowane są biblioteki gminne oraz ich agendy,
 • pełne brzmienie nazwy biblioteki lub instytucji, w ramach których biblioteki działają po połączeniu statutowym,
 • logo biblioteki (jeśli dysponuje),
 • adres biblioteki,
 • numer telefonu oraz fax (jeśli użytkuje),
 • adres poczty elektronicznej e–mail oraz stronę www (jeśli posiada),
 • nazwisko dyrektora lub kierownika oraz osoby, z którą można nawiązać kontakt w sprawach biblioteki,
 • indeksy:
  • miejscowości w układzie alfabetycznym (przy nazwie widnieje liczba oznaczająca kolejny numer biblioteki uwzględnionej w spisie oraz rodzaj jednostki administracyjnej np. miasto, gmina, wieś)
  • nazwisk dyrektorów, kierowników, osób odpowiedzialnych za sprawy biblioteczne („* ” gwiazdka oznacza osoby, z którymi można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z działalnością bibliotek publicznych w danej gminie, obok podano numery poszczególnych placówek)
Wykaz ważniejszych skrótów
bibl.- bibliotekarz
bibliot.- biblioteka
czw.- czwartek
dyr. bibliot.- dyrektor biblioteki
dyr. CK i RBP- dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji Biblioteki Publicznej
dyr. GCK BP- dyrektor Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej
dyr. GOK BP- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Biblioteki Publicznej
dyr. MGCKBP- dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Biblioteki Publicznej
e-mail- poczta elektroniczna
GCK- Gminne Centrum Kultury
gm.- gmina
http- adres strony internetowej
inst.- instruktor
kier. bibliot.- kierownik biblioteki
m. - miasto
m. i gm.- miasto i gmina
mł. bibl.- młodszy bibliotekarz
odp. za spr. bibliot.- odpowiedzialni za sprawy biblioteki
po. dyr. bibliot.- pełniący obowiązki dyrektora biblioteki
po. kier. bibliot.- pełniący obowiązki kierownika biblioteki
pon.- poniedziałek
pt.- piątek
sob.- sobota
st. bibl.- starszy bibliotekarz
st. kustosz- starszy kustosz
śr.- środa
tel.- telefon
ul.- ulica
w.- wieś
wt.- wtorek

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

15-097 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
tel. (85) 67-67-224 (dyrektor), (85) 67-67-224 (sekretariat),
fax (85) 67-67-220
e-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
http://www.ksiaznicapodlaska.pl
dyr. bibliot. – Jolanta Gadek

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

15-097 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
tel. (85) 67-67-267 lub (85) 67-67-265
e-mail: bpb@ksiaznicapodlaska.pl
kier. bibliot. – st. kustosz Małgorzata Rokicka-Szymańska


Biblioteki samorządowe powiatu białostockiego


Gmina Choroszcz

Choroszcz

1. Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Sportu. Biblioteka Publiczna

16-070 Choroszcz
ul. Sienkiewicza 29
tel. (85) 710-23-93
e-mail: choroszcz_biblioteka@wp.pl
http://www.biblioteka.choroszcz.pl

Godziny otwarcia:pon.; śr.; pt.8:00–16:00
wt.; czw.10:00–18:00
sob.10:00–15:00

2. Filia Biblioteczna w Barszczewie

16-070 Choroszcz
tel. (85) 719-13-90
e-mail: swiszcz.m@gmail.com

Godziny otwarcia:pon.; śr.;10:00–18:00
wt.; czw.; pt.8:00–16:00

3. Filia Biblioteczna w Klepaczach

15-635 Klepacze
ul. Niewodnicka 19
tel. (85) 662-62-11
e-mail: iwona.a@vip.onet.pl

Godziny otwarcia:pon.; śr.10:00-18:00
wt.; czw.-pt.8:00-16:00

Gmina Czarna Białostocka

4. Miejska Biblioteka Publiczna

16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 9
tel./fax (85) 710-11-80
e-mail: cz.b.mbp@wp.pl
http://www.czarnabialostocka.cba.pl

Godziny otwarcia:pon.-śr.; pt.8:00-18:00
czw.8:00-16:00
sob.10:00-14:00

5. Filia Biblioteczna w Czarnej Wsi Kościelnej

16-020 Czarna Białostocka
Czarna Wieś Kościelna
tel. (85) 710-90-40
e-mail: czwk.fb@wp.pl

Godziny otwarcia:czw.8:00-16:00

Gmina Dobrzyniewo Duże

6. Gminna Biblioteka Publiczna

16-002 Dobrzyniewo Kościelne
ul. Lipowa 71
tel. 605-280-120

Godziny otwarcia:pon.; śr.7:00-19:00
wt.8:00-19:00
czw.7:00-15:00
pt.11:00-19:00

Gmina Gródek

Grodek

7. Biblioteka Publiczna w Gródku

16-040 Gródek
ul. G.i A.Chodkiewiczów 4
tel. (85) 718-44-25
e-mail: biblioteka@grodek.pl
http://www.bibliotekagrodek.pl

Godziny otwarcia:pon.-wt.; sob.8:00-16:00
śr.-pt.;10:00-18:00

8. Filia Biblioteczna w Załukach

16-040 Gródek
Załuki 5
tel. (85) 71-84-402 (prosić)
e-mail: biblioteka.zaluki@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.8:00-16:00
czw.10:00-18:00

Gmina Juchnowiec Kościelny

Juchnowiec

9. Gminna Biblioteka Publiczna

16-061 Juchnowiec Kościelny
ul. Pl. Królowej Rodzin 1
tel./fax (85) 719-61-94
e-mail: biblioteka.juchno@wp.pl
http://www.bibliotekajuchnowiec.pl

Godziny otwarcia:pon.10:00-18:00
wt.; czw.-pt.9:00-17:00
śr. (dzień pracy wewnętrznej)7:30-15:30

10. Filia Biblioteczna w Kleosinie

16-001 Kleosin
ul. Zambrowska 24
tel. (85) 747-42-57
e-mail: biblioteka.kleosin@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia:pon.10:00-18:00
wt.; czw.-pt.9:00-17:00
śr. (dzień pracy wewnętrznej)7:30-15:30

Gmina Łapy

Lapy

11. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

18-100 Łapy
ul. Nowy Rynek 15
tel./fax (85) 715-23-88 lub tel. (85) 715–23–49
e-mail: bibllapy@wp.pl
http://www.bibliotekalapy.pl

Godziny otwarcia:pon.-wt.; czw.-pt.10:00-18:00
śr.; sob.10:00-15:00

12. Filia Biblioteczna w Daniłowie Dużym

18-112 Poświętne
Daniłowo Duże 53
tel. (85) 715-54-05
e-mail: bibliodan@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.; czw.10:00-17:00
śr.10:00-15:00

13. Filia Biblioteczna w Płonce Kościelnej

18-100 Łapy
Płonka Kościelna
tel. (85) 715-24-41
e-mail: bibliotekaplonka@tlen.pl

Godziny otwarcia:pon.; pt.13:00-17:00
wt.-czw.8:00-12:00

14. Filia Biblioteczna w Uhowie

18-100 Łapy
Uhowo
ul. Kościelna 42
tel. (85) 715-35-97
e-mail: bibliotekauhowo@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.-wt.; czw.-pt.9:00-17:00
śr.10:00-15:00

Gmina Michałowo

Michalowo

15. Gminna Biblioteka w Michałowie

16-050 Michałowo
ul. Białostocka 30A
tel. (85) 718-92-00
e-mail: biblioteka98@wp.pl
http://biblioteka.michalowo.eu

Godziny otwarcia:wt.-czw.10:00-19:00
pt.11:00-19:00
sob.13:00-18:00

16. Filia Biblioteczna w Bondarach

16-050 Michałowo
Bondary
tel. (85) 717-62-73
e-mail: n.młynek@gmail.com
Biblioteka realizuje również zadania Gminnego Ośrodka Kultury

Godziny otwarcia:pon.-śr.; pt.11:00-13:00

17. Filia Biblioteczna w Szymkach

16-050 Michałowo
Szymki
tel. (85) 717-54-44
e-mail: anna.awruk@interia.pl

Godziny otwarcia:pon.; pt.11:00-18:00

(w ramach 1 etatu bibliotekarz pracuje trzy dni w tygodniu w GBP Michałowie)


Gmina Poświętne

Poswietne

18. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem z siedzibą w Gołębiach

18-112 Poświętne
tel./fax (85) 650-17-62
e-mail: gbp.poswietne@wp.pl
http://gbpposwietne.vipserv.org

Godziny otwarcia:pon.-pt.8:00-16:00

Gmina Supraśl

Suprasl

19. Centrum Kultury i Rekreacji. Biblioteka Publiczna

16-030 Supraśl
ul. Piłsudskiego 1
tel. (85) 718-35-40
e-mail: bibliosupra@wp.pl
http://www.kulturasuprasl.com

Godziny otwarcia:pon.11:00-18:00
wt.-pt.10:00-17:00

20. Filia Biblioteczna w Ogrodniczkach

16-031 Ogrodniczki
ul. Białostocka 57
tel. (85) 718-35-59
e-mail: bibliogrod@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.12:00-16:00
wt.-śr.8:00-12:00
czw.12:00-20:00

21. Filia Biblioteczna w Sobolewie

15-509 Białystok
Sobolewo
ul. Szosa Baranowicka 94
tel. 668 303 430

Godziny otwarcia:pon.-czw.16:00-21:00

Uwaga !
Filie Biblioteczne realizują również zadania Centrum Kultury i Rekreacji
Godziny pracy w Filiach Bibliotecznych zmienione na okres wakacyjny.


Gmina Suraż

22. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Surażu

[realizuje zadania biblioteki publicznej]
18-105 Suraż
ul. Bielska 4
tel. (85) 650-31-81
e-mail: bibliotekasuraz@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.-pt.12:00-16:00

Gmina Turośń Kościelna

23. Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna

18-106 Turośń Kościelna
ul. Lipowa 4
tel. (85) 650-54-01
e-mail: gbp.turosnkoscielna@wp.pl
http://www.turosnkoscielna.com

Godziny otwarcia:pon.-pt.10:00-18:00

24. Filia Biblioteczna w Turośni Dolnej

18-106 Turośń Kościelna
Turośń Dolna
tel. (85) 650-51-20 (prosić)
e-mail: agnieszka_baginska@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.16:00-19:00

Gmina Tykocin

25. Gminna Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Glogera

16-080 Tykocin
ul. Plac Czarnieckiego 6
tel. (85) 718-76-04
e-mail: biblioteka.publiczna.tykocin@wp.pl
http://www.tykocin.com.pl/biblioteka

Godziny otwarcia:wt.-pt.8:00-17:00
sob.9:00–13:00

Gmina Wasilków

Wasilkow

26. Miejska Biblioteka Publiczna

16-010 Wasilków
ul. Białostocka 19
tel./fax (85) 718-52-32
e-mail: mbpwasilkow@home.pl
http://www.mbpwasilkow.pl

Godziny otwarcia:pon.-pt.8:00-18:00
sob.8:00-14:00

27. Filia Biblioteczna w Studziankach

16-016 Wasilków
Studzianki, ul. Podleśna 3
tel. (85) 718-46-03
e-mail: fb.studzianki@gmail.com

Godziny otwarcia:wt.-pt.10:00-18:00

Gmina Zabłudów

Zabludow

28. Miejska Biblioteka Publiczna

16-060 Zabłudów
ul. Mickiewicza 13
tel. (85) 718-80-09
e-mail: mbp.zabludow@wp.pl
http://www.mbp-zabludow.tk

Godziny otwarcia:pon.; śr.8:00-16:00
wt.; czw.-pt.8:00-17:00
sob.8:00-15:00

29. Filia Biblioteczna w Rafałówce

16-060 Zabłudów
Rafałówka
tel. (85) 717-71-33 (prosić)
e-mail: biblioteka.rafalowka@wp.pl

Godziny otwarcia:wt.-czw.8:00-15:00

30. Filia Biblioteczna w Rybołach

16-064 Ryboły
tel. (85) 717-87-33 (prosić)
e-mail: fb.ryboly@wp.pl

Godziny otwarcia:pon.; śr.13:00-19:00
pt.10:30–18:30

Gmina Zawady

31. Biblioteka Publiczna Gminy Zawady

16-075 Zawady
ul. Plac Wolności 12
tel (85) 714-00-28 wew.28
e-mail: gci.zawady@gmail.com
http://www.bpgzawady.pl

Godziny otwarcia:pon.8:00-16:00
wt.-pt.10:00-18:00

Indeks nazw miejscowości, w których zlokalizowane są biblioteki

Barszczewo w. - 2
Bondary w. - 16
Choroszcz m. i gm. - 1
Czarna Białostocka m. i gm. - 4
Czarna Wieś Kościelna w. - 5
Daniłowo Duże w. - 12
Dobrzyniewo Duże gm. - 6
Gródek gm. - 7
Juchnowiec Kościelny gm. - 9
Kleosin w. - 10
Klepacze w. - 3
Łapy m. i gm. - 11
Michałowo m. i gm. - 15
Ogrodniczki w. - 20
Płonka Kościelna w. - 13
Poświętne gm. - 18
Rafałówka w. - 29
Ryboły w. - 30
Sobolewo w. - 21
Studzianki w. - 27
Supraśl m. i gm. - 19
Suraż m. i gm. - 22
Szymki w. - 17
Turośń Dolna w. - 24
Turośń Kościelna gm. - 23
Tykocin m. i gm. - 25
Uhowo w. - 14
Wasilków m. i gm. - 26
Zabłudów m. i gm. - 28
Załuki w. - 8
Zawady gm. - 31

Pobierz Informator biblioteczny 2018