Ogłoszenie o zamówieniu na:

Roboty budowlane obejmujące wydzielenie oraz przystosowanie pomieszczenia do instalacji próżniowej komory fumigacyjnej (stanowiącej kompleksowe stanowisko do dezynfekcji akt, archiwaliów, zbiorów bibliotecznych) w budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Roboty budowlane realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.Opublikowano: 25.10.2017


Opublikowano: 18.10.2017


Opublikowano: 10.10.2017