Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Usługa konserwacji dziesięciu starodruków" Usługa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Opublikowano: 28.02.2017

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na:

„Dostawa serwera plików i dysków do serwera plików wraz z montażem, instalacją i konfiguracją”. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
„Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku”
„Dostawa skanera planetarnego do digitalizacji materiałów bibliotecznych, w tym starodruków, wraz z oprogramowaniem. Dostawa realizowana jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020”
Dostawę sprzętu na potrzeby Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część I
Dostawę sprzętu na potrzeby Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część II
Dostawę sprzętu na potrzeby Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - część III