Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.113.1) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok;
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w celach statystycznych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: danych identyfikacyjnych: nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz adresowych i kontaktowych;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawca zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorzy pocztowi i kurierzy, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty ostatniego użycia konta czytelnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Książnicę Podlaską;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;