Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
projekt „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap II”

II etap projektu „Elektroniczna Książnica Podlaska” był kontynuacją etapu I i został zrealizowany zgodnie ze Strategią Rozwoju Książnicy Podlaskiej oraz Planem Działalności Digitalizacyjnej.

Główne cele tego etapu to:

 1. Rozbudowa infrastruktury do digitalizacji i archiwizacji w tym:
  • doposażenie Pracowni Digitalizacji;
  • utworzenie repozytorium cyfrowego.
 2. Kontynuowanie prac nad digitalizacją zbiorów.

Rozbudowa infrastruktury

W ramach rozbudowy infrastruktury do digitalizacji i archiwizacji zakupiono:

 1. serwer do przechowywania plików cyfrowych;
 2. zasilacz do serwera;
 3. kamerę cyfrową wraz z akcesoriami;
 4. skaner płaski A3;
 5. oprogramowanie do obróbki plików audiowizualnych;
 6. dyski przenośne oraz taśmę magnetooptyczną.

Digitalizacja

Priorytetem przy doborze materiałów do digitalizacji jest ich związek z regionem. Znajduje to uzasadnienie w zobowiązaniach Książnicy Podlaskiej wynikających z Ustawy o bibliotekach. Jako biblioteka stopnia wojewódzkiego pełni ona rolę ośrodka wiedzy o regionie, dokumentując jednocześnie piśmiennictwo regionalne. Skupienie na materiałach regionalnych jest również zbieżne z zapotrzebowaniem ze strony coraz liczniejszego grona użytkowników Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Znaczna część dokumentów związanych z regionem zgromadzonych w białostockich bibliotekach nie przetrwała II wojny światowej. W związku z tym realizowany jest zakup usług digitalizacyjnych, mający na celu pozyskanie i umieszczenie w sieci Internet cyfrowych kopii materiałów regionalnych rozproszonych w innych bibliotekach na terenie kraju (m.in. w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk).

W ramach II etapu projektu po raz pierwszy zdigitalizowane zostały zbiory audio i audiowizualne. Realizowana jest cyfrowa rejestracja wydarzeń związanych z kulturą i bibliotekarstwem naszego regionu.

Oprócz upowszechniania wiedzy o regionie istotnym celem działalności digitalizacyjnej jest ochrona najcenniejszej części zbiorów Książnicy Podlaskiej, jak starodruki, druki XIX-wieczne oraz dokumentów unikatowych, takich jak nieliczne znajdujące się w naszych zasobach rękopisy.

75% zdigitalizowanych w ramach zadania dokumentów udostępniono w sieci Internet.

Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura +
KULTURA+ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja Narodowy instytut Audiowizualny