Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja
projekt „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I”

Projekt „Elektroniczna Książnica Podlaska” został zaplanowany jako przedsięwzięcie długoletnie i kilkuetapowe realizowane zgodnie ze Strategią Rozwoju Książnicy Podlaskiej i Planem działalności digitalizacyjnej.

Cele ogólne projektu:

 1. Ochrona cennych, unikatowych zasobów bibliotecznych Książnicy Podlaskiej, bibliotek publicznych województwa podlaskiego i Archiwum Państwowego w Białymstoku. Ochroną zostaną objęte przede wszystkim zbiory należące do dziedzictwa narodowego. Zasoby będą zabezpieczone przed skutkami niekorzystnych działań środowiska zewnętrznego, nadmierną eksploatacją, degradacją (np. z uwagi na kwaśny papier), kradzieżą.
 2. Poprawa dostępności do zbiorów regionalnych rozproszonych poza granicami Polski (Litwa, Białoruś).
 3. Wspomaganie nauczania i samodzielnej nauki poprzez szerokie udostępnienie materiałów źródłowych i publikacji naukowych.
 4. Popularyzacja i promocja zbiorów regionalnych województwa podlaskiego.

Zadania:

 1. Digitalizacja cennych materiałów regionalnych, zgodnie z planem digitalizacji, znajdujących się:
  • w zasobach Książnicy Podlaskiej,
  • w innych bibliotekach publicznych i instytucjach kultury na Podlasiu,
  • w bibliotekach współpracujących za granicą, na terenach Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.
 2. Organizacja profesjonalnej Pracowni Digitalizacji Zbiorów.
 3. Budowa repozytorium.
Cele I etapu projektu:
 1. Digitalizacja zbiorów zgodnie z Planem działalności digitalizacyjnej Książnicy Podlaskiej.
 2. Rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej Książnicy Podlaskiej poprzez organizację i wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów.
Infrastruktura

W ramach projektu na wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów zostały zakupione:

 1. Sprzęt: skaner do książek kołyskowy, skaner płaski, cyfrowy aparat fotograficzny, stół do fotografii, 3 zestawy komputerowe, cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne – sprzęt spełniający wymogi dobrych praktyk digitalizacji dla obiektów bibliotecznych.
 2. Akcesoria wyposażenia pracowni: storage.
 3. Oprogramowanie do obsługi i zarządzania biblioteką cyfrową.
 4. Programy umożliwiające skanowanie dokumentów i obróbkę plików, transformację z formatu macierzystego, do tworzenia i dostarczania rozbudowanej zawartości interaktywnej, oprogramowanie do konwertowania tekstu na pliki mp3.
 5. W ramach tej części przedsięwzięcia planuje się wykonanie projektu i utworzenie strony internetowej, na której posadowione będzie oprogramowanie dla E-Książnicy Podlaskiej.
Digitalizacja

Książnica Podlaska digitalizuje najcenniejsze zbiory, tworzące dziedzictwo narodowe oraz materiały regionalne, zarówno w oparciu o zbiory własne, jak i rozproszone (w zasobach bibliotek polskich i zagranicznych). Planem digitalizacji objęto znajdujące się w bibliotece zbiory regionalne - historyczne i współczesne. Digitalizuje różnorodne typy materiałów bibliotecznych – książki, czasopisma, rękopisy, ikonografię. Przy doborze materiałów uwzględniane są: konieczność ochrony zbiorów oraz upowszechnienie zasobów interesujących dla odbiorców różnych kategorii społeczno-zawodowych i grup wiekowych. Zdigitalizowany w ramach projektu materiał zostanie udostępniony nieodpłatnie w sieci Internet w co najmniej 85%. Wszystkie materiały będą, jak dotychczas, publikowane z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa autorskiego.

Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego Kultura +
KULTURA+ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program Wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja Narodowy instytut Audiowizualny