Konserwacja starych druków KP
– materialnego dziedzictwa kulturowego
– etap III

W roku 2014 Książnica Podlaska zrealizowała zadanie Konserwacja starych druków KP – materialnego dziedzictwa kulturowego – etap III. Zadanie realizowane było ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo kulturowe – wspieranie działań muzealnych) z udziałem środków województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu była ochrona cennych dla regionu i kultury polskiej zasobów Książnicy Podlaskiej.

W ramach zadania wykonywane były prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne trzech starodruków:

  • Paprocki Franciszek, Woyny znacznieysze przed narodzeniem i po narodzeniu Chrystusa Pana aż do ostatniego pokoju paryskiego i hubertsburskiego roku 1763..., Wilno 1763
  • Zamoyski Andrzej (1717-1792), Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 [...] na Seym 1778 podany, Warszawa 1778
  • Gazeta Warszawska, Warszawa 1774-1775

Starodruki przedstawiają dużą wartość historyczną i kulturową, są dziedzictwem narodowym, które należy zachować w jak najlepszym stanie. W ramach projektu przeprowadzono wszechstronne zabiegi konserwatorskie. Miały one za zadanie powstrzymanie dalszych zniszczeń fizyko-chemicznych oraz przywrócenie funkcji użytkowych książkom, przy jak najwierniejszym zachowaniu i odtworzeniu elementów oryginalnych. Zorganizowana została również wystawa prezentująca proces konserwacji starych druków. Na stronie www Książnicy Podlaskiej opublikowana została fotogaleria dokumentująca cały proces.

Zadanie było częścią realizowanego przez Książnicę Podlaską programu ochrony materiałów zabytkowych.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego