Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego

Podstawą prawną do tworzenia bibliotek w powiatach jest zapis w Ustawie o bibliotekach z 27 czerwca 1997 roku: „Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swą siedzibę na obszarze powiatu” (art. 19 pkt 5).

Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego powołano w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na mocy porozumienia zawartego 7 marca 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego, a Zarządem Województwa Podlaskiego. Zadania BPPB wyznaczyła Uchwała nr IV/28/2003 Rady Powiatu Białostockiego. Środki finansowe przeznaczone na jej działalność określa – corocznie aktualizowana – uchwała budżetowa Starostwa Powiatu Białostockiego. W celu rozliczania przekazywanej dotacji cyklicznie przekazywane są dokumenty do Starostwa Powiatu potwierdzające realizację zadania.

Biblioteka powiatowa sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu białostockiego liczącą: 35 placówek, w tym 15 bibliotek gminnych i 20 filii. Instruktaż realizowany jest podczas wyjazdów służbowych do bibliotek, w czasie których udziela się porad i konsultacji w zakresie działań bibliotecznych. Przekazuje również władzom samorządowym informacje na temat funkcjonowania poszczególnych bibliotek. Biblioteka organizuje też szkolenia merytoryczne dla bibliotekarzy gminnych (średnio pięć w roku). Prowadzą je specjaliści z zewnątrz, kierownik biblioteki powiatowej oraz pracownicy Książnicy Podlaskiej. Dobór tematów wynika z zapotrzebowań bibliotekarzy. Szkolenia mają formę wykładów, warsztatów, wymiany doświadczeń, dyskusji panelowych. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele władz gminnych oraz Starostwa Powiatu Białostockiego, a także nauczyciele-bibliotekarze ze szkół funkcjonujących na danym terenie. Spotkania realizowane są w poszczególnych bibliotekach samorządowych oraz w siedzibie starostwa, ponadto w instytucji macierzystej oraz podległych jej placówkach, a także w zaprzyjaźnionych innych instytucjach.

Biblioteka raz w roku przeprowadza badania czytelnicze skierowane do odbiorców bibliotecznych lub bibliotekarzy. Wyniki sondażu przekazywane są na szkoleniach zawodowych oraz prasie fachowej.

Szereg działań biblioteka przeprowadza we współpracy z Działem Instrukcyjno-Metodycznym, na przykład przygotowywanie pomocy metodycznych, redagowanie „Głosu Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego”. Na stałe współpracuje też z kilkoma innymi bibliotekami powiatowymi, między innymi z Łomży, Suwałk, Moniek. Wspólne działania pozwalają zdobywać nowe doświadczenia, wypracowywać wnioski, wspierać się w realizacji zadań. Ponadto placówka promuje działania bibliotek w mass mediach, między innymi Polskim Radiu Białystok SA, „Bibliotekarzu Podlaskim”, „Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego”, „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu” (ostatnie dwa wymienione są periodykami ogólnopolskimi), a także na stronach WWW Starostwa Powiatu Białostockiego, Książnicy Podlaskiej, Wrotach Podlasia.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego współpracuje też z Oddziałem Białostockim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zwłaszcza przy realizacji corocznych przedsięwzięć, na przykład „Tygodnia Bibliotek” oraz wyjazdów edukacyjno-integracyjnych. Członkowie Oddziału zapraszani są na doskonalenie zawodowe realizowane przez w/w placówkę.

Zakres obowiązków kierownika BPPB obejmuje również organizację działań kulturalno-oświatowych w terenie. Ich celem jest stworzenie nowego wizerunku bibliotek gminnych jako instytucji nie tylko wypożyczających i udostępniających zbiory, ale również jako centrów informacyjnych dysponujących nowoczesnymi technologiami oraz jako ważnych ośrodków kulturotwórczych. Kierownik również realizuje zadania jako koordynator Dyskusyjnych Klubów Książki na teren powiatu białostockiego.

Wydarzenia współorganizowane z bibliotekami powiatu białostockiego to:

  • spotkania autorskie,
  • konkursy (gminne i powiatowe) oraz cykliczne imprezy biblioteczne, na przykład Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena” w gminie Juchnowiec, „Majowa Konwalia” w Wasilkowie,
  • spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki,
  • promocje książek wydanych przez poszczególne biblioteki gminne,
  • ekspozycje,
  • lokalne akcje „Cała Polska czyta dzieciom”,
  • minikiermasze książek,
  • upowszechnianie literatury regionalnej poprzez zapraszanie prelegentów z wykładami, referatami, dyskusjami, prezentacjami multimedialnymi.

Biblioteki powiatu białostockiego odwiedziło w ostatnich latach wiele znaczących osób związanych z książką (autorów, ilustratorów, redaktorów, wydawców, wykładowców akademickich). Na przestrzeni jedenastu lat, to jest od 2002 do grudnia 2013 roku biblioteki gościły 83 osoby. Byli to między innymi: dr Małgorzata Iwanowicz, dr Zofia Olek-Redlarska, prof. Franciszek Kobryńczuk, prof. Joanna Papuzińska, dr Roksana Jędrzejewską-Wróbel, Izabela Sowa, Marta Fox, Ewa i Wanda Chotomskie, Grzegorz Kasdepke, dr Barbara Kosmowska, Jan Sienkiewicz, dr Barbara Olech, prof. Dariusz Kulesza, prof. Jolanta Sztachelska.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego była inicjatorem i organizatorem dwóch edycji rankingu pod hasłem: „Najaktywniejsza biblioteka publiczna powiatu białostockiego” (w 2004 i 2008 roku). W rankingach oceniano czteroletnie działania bibliotek – miejsko-gminnych, gminnych, filii. Ponadto, co dwa lata wyróżnia przedstawiciela samorządu powiatu białostockiego statuetką „Przyjaciel bibliotek” za wspieranie zadań realizowanych przez biblioteki publiczne na w/w terenie. Uczestniczy również w typowaniu bibliotekarzy do konkursu „Bibliotekarz Roku” (realizowanym przez SBP) oraz nagrody „Srebrnej Róży” przyznawanej przez Książnicę Podlaską, a także stara się nagrodzić poszczególne biblioteki we własnym zakresie.

Biblioteka wzbogaca zasoby biblioteczne placówek terenowych, przekazując nieodpłatnie książki, druki ulotne, zbiory specjalne pozyskane nieodpłatnie z wydawnictw, hurtowni, instytucji samorządowych; czasem są to dary od zaprzyjaźnionych czytelników. Niejednokrotnie do bibliotek samorządowych skierowano cenne zbiory zakupione z budżetu oraz dzięki sponsorom jako pomoc merytoryczną. Ponadto BPPB prowadziła działania związane z pozyskaniem dotacji na rzecz działań bibliotecznych realizowanych w ramach projektów.

Książnica powiatowa dysponuje jednym etatem; funkcję kierownika pełni Małgorzata Rokicka-Szymańska. Biblioteka usytuowana jest przy ulicy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym.

Oprac. Małgorzata Rokicka-Szymańska

bib1 bib2 bib3
bib4 bib5 bib6